Standard salgs- og leveringsvilkår for Promotek AS

 

Innledning

Disse standard salgs- og leveringsvilkårene (heretter: «standardvilkårene») regulerer forhold rundt varer og tjenester som er levert av Promotek AS (heretter: «Promotek»). Standardvilkårene beskriver Promotek sine forpliktelser overfor sine kunder, og kundenes plikter som kjøper og bruker av Promotek sine varer og tjenester.

Standardvilkårenes gyldighet

Hvis du ikke er enig i standardvilkårene eller ikke har de nødvendige fullmakter fra din bedrift til å bestille og/eller ta i bruk varer og/eller tjenester fra Promotek, må du ikke bestille, motta eller ta i bruk varer og/eller tjenester levert av Promotek, samt gjøre Promotek oppmerksom på at du ikke godtar standardvilkårene. I det øyeblikket du bestiller, mottar eller tar i bruk varer og/eller tjenester levert av Promotek, anses standardvilkårene som akseptert.

En kunde som retter en supporthenvendelse til Promotek per telefon eller e-post anses uten videre som en bruker av Promotek sine tjenester.

Salg til forbrukere

For salg og leveranse av varer og/eller tjenester til privatpersoner (forbrukere), kan den til enhver tid gjeldende forbrukerkjøpslov ha ufravikelige bestemmelser som kan sette deler av standardvilkårene til side.

Særskilte avtaler

Dersom en kunde har inngått en særskilt avtale med Promotek som helt eller delvis er i uoverensstemmelse med bestemmelsene i standardvilkårene, vil den særskilte avtalens bestemmelser være gjeldende.

Priser og fakturering

Priser

Alle priser som blir gitt er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, med mindre annet er opplyst. Promotek sine priser fremgår av Promotek sin til enhver tid gjeldende prisliste eller av et konkret tilbud.

Fakturering av arbeidstid

Timepris for utført arbeid fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste eller av en konkret avtale med den enkelte kunden.

For arbeid/support utenom hverdager kl. 8-18 beregnes 50 % tillegg i timeprisen. For arbeid/support i tidsrommet kl. 23-06 beregnes 100 % tillegg i timeprisen.

Telefon-/fjernsupport avregnes pr. påbegynt kvarter. Øvrig arbeid avregnes pr. påbegynt halvtime.

Som telefon-/fjernsupport regnes alle henvendelser fra sluttbrukere om brukerstøtte eller systemfeil, som kan løses over telefon eller via fjernstyringsprogramvare. Dersom en telefonhenvendelse fører til mer omfattende arbeid på servere eller i bakenforliggende systemer, faktureres dette som øvrig arbeid. Det samme gjelder dersom tredjepart (f.eks. leverandør av tredjeparts programvare) må kontaktes for å løse henvendelsen/feilen.

Betaling

Betaling skal skje senest på den dato fakturaen angir som siste betalingsdag.

Ved for sen betaling har Promotek rett til å regne renter og purregebyrer på den til enhver tid forfalte betaling med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er betalt. Kjøpers innbetalinger avskrives først på påløpte, forfalte renter og omkostninger. Deretter avskrives gjelden.

Kjøper er ikke berettiget til å motregne eventuelle motkrav mot Promotek som ikke er skriftlig godkjent av Promotek. Kjøper har heller ikke rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer av noen art. Såfremt levering utsettes på grunn av kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale til Promotek som om levering var skjedd til avtalt tid.

Prisjusteringer

Promotek kan til enhver tid, og uten forutgående varsel, og både for løpende og nye avtaler, justere sine priser i tråd med den generelle prisutviklingen, eller som følge av endrede leverandørpriser, valutasvingninger eller force majeure. Dette gjelder også priser som eventuelt er fastsatt i særskilt avtale.

Prisjusteringer utover dette skal varsles til berørte kunder med minimum tre måneders forutgående varsel.

Levering og retur av varer

Levering av varer

Levering skjer Ex Works fra Promotek sitt forretningssted. For varer som Promotek ikke har på lager og/eller normalt ikke har på lager kan levering skje Ex Works fra en av Promotek sine leverandører. Levering foretas på kjøpers regning, med mindre det tydelig fremgår at leveringskostnadene er inkludert i prisen. Leveringskostnadene faktureres etter kostpris fra leverandør/befrakter. Dersom Promotek leverer varene til kunden, faktureres leveringskostander etter medgått tid.

Leveringstiden er fastsatt av Promotek etter Promotek sitt beste skjønn ut fra de forhold som foreligger når tilbudet fremsettes eller avtalen inngås. Promotek kan ikke gjøres ansvarlig for leveringsforsinkelser, men vil alltid tilstrebe punktlig levering.

Retur av varer

Varer tas ikke i retur. I spesielle tilfeller kan retur av varer/kansellering av ordrer skje etter avtale. Dette gjelder kun lagervarer i uåpnet originalemballasje. Bestillingsvarer kan ikke kanselleres og heller ikke returneres.

Ved retur av varer/kansellering av ordrer forbeholder Promotek seg retten til å fakturere et returgebyr som står i forhold til Promotek sine omkostninger med å behandle returen/kanselleringen. Varene krediteres til gjeldende dagspriser.

Eiendomsforbehold (salgspant)

Promotek forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpesummen inkl. leveringskostnader og eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut.

Mangler og reklamasjon

Ved levering av varer fra Promotek plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gi Promotek beskjed om mangelen og dens art. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Reklamerer kjøperen ikke innen ett år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Promotek kan velge å utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Foretas forandringer eller inngrep i det kjøpte utstyret uten samtykke fra Promotek, fritas Promotek for enhver forpliktelse.

Såfremt Promotek ber om det, skal kjøper etter reklamasjonen returnere den angivelig mangelfulle varen til Promotek i egnet emballasje. Kostnader i forbindelse med retur dekkes av kjøper.

Promotek forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner Promotek varen i orden etter test, må det påregnes at varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid. Promotek vil først etter test foreta en eventuell utskifting, utbedring eller kreditering. Dersom kunden ønsker at Promotek skal teste og foreta eventuell utbedring/utskifting i kundens lokaler, vil reise og arbeid faktureres etter medgått tid, uansett utfallet av testingen og eventuell utbedring/utskifting.

I noen tilfeller kan det være nødvendig at Promotek, på kundens vegne, må ta kontakt med produsenten av en vare eller tjeneste for å feilsøke og evt. utbedre feil. Promotek vil fakturere slikt arbeid etter medgått tid. I slike tilfeller er ikke Promotek ansvarlig for eventuelle utgifter til bistand fra produsenten eller den som opptrer på vegne av produsenten. Dersom kunden ikke ønsker at Promotek skal opptre på kundens vegne i slike tilfeller, må Promotek ha forutgående skriftlig varsel om dette.

Eventuelt arbeid som er utført av Promotek i forbindelse med sikkerhetskopiering av defekte varer før innsending/retur til produsent/serviceverksted, eller tilbakekopiering av data og reinstallasjon av programvare etter at varen har kommet tilbake fra produsent/serviceverksted, vil faktureres etter medgått tid.

For varer der produsenten av varen har tilbudt en begrenset garanti utover det som følger av standardvilkårene, enten inkludert ved kjøpet, eller som et tilleggsprodukt til en annen vare, vil denne garantien være å betrakte som en direkte avtale mellom kunden og produsenten. Dersom Promotek bistår med feilsøking, feilmelding, transport osv. i forbindelse med oppfyllelse av en slik produsentgaranti, vil Promotek fakturere kunden etter medgått tid for det arbeidet Promotek har utført.

Abonnementsavtaler

Leie av datatjenester

Promotek tilbyr tjenester hvor kunden ikke kjøper en fysisk vare eller en kopi av programvare på et fysisk medium, men betaler for et abonnement på tjenestene, som gjøres tilgjengelig via Internett eller en privat nettverksforbindelse (VPN eller lignende). Ved kjøp av et abonnement, vil kunden få tilgang til og en rett til å bruke tjenesten.

I slike tilfeller får kunden en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke de aktuelle tjenestene i samsvar med standardvilkårene og eventuelle særskilt avtalte vilkår, utelukkende for kundens egne interne forretningsformål, mot betaling av en abonnementsavgift. Betaling av abonnementsavgift og overholdelse av standardvilkårene er en forutsetning for retten til å bruke tjenesten.

Tjenester tilbys «som de er» som standardiserte tjenester, med mindre annet er avtalt. Retten til å bruke er ikke betinget av eller knyttet til noen bestemt versjon eller funksjonalitet på et bestemt tidspunkt, men tillater tilgang til og bruk av tjenestene slik de til enhver tid er. Retten til å bruke tjenestene forutsetter ikke leveranse av eventuell fremtidig funksjonalitet.

Promotek forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller korrigere eventuelle feil eller mangler i tjenesten etter eget skjønn, uten forpliktelse eller ansvar som følge av slik handling eller unnlatelse. I det usannsynlige tilfellet at en slik modifikasjon deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en vesentlig del av tjenesten, eller medfører vesentlige endringer i funksjonalitet slik at tjeneste ikke lengre tilfredsstiller kundens behov, har kunden rett til å si opp abonnementet. Berørte kunder skal varsles om slike modifikasjoner før de iverksettes, med mindre det gjelder modifikasjoner som av sikkerhetshensyn må gjøres umiddelbart, som for å unngå tap av eller uautorisert innsyn i data.

For visse tjenester kan det gjelde ytterligere vilkår eller restriksjoner, som vil være spesifisert i særskilt avtale for den aktuelle tjenesten.

Når kunden har kjøpt abonnement på en tjeneste og akseptert eventuelle særskilte vilkår, vil Promotek opprette vedkommende som en kunde og gi en rett til å bruke tjenesten på de angitte vilkår.

Brukerkontoer kan ikke deles eller brukes av flere enn én bruker. Hver bruker er ansvarlig for konfidensialiteten og nøyaktigheten av innloggings- og annen kontoinformasjon. Kunden må informere Promotek umiddelbart i tilfelle uautorisert bruk av brukernavn eller passord.

Brukere skal ikke overføre virus, ormer eller skadelig kode av noe slag til tjenestene eller ved å bruke tjenestene. Tjenestene kan ikke brukes til noe ulovlig eller uautorisert formål. Brukere skal ikke bryte lover i den aktuelle jurisdiksjonen eller overføre noen støtende, truende, ærekrenkende eller på annen måte tvilsomme data til tjenesten.

Databehandling og personvern

Promotek sine tjenester kan innebære behandling av kunders data, herunder lagring på Promotek sine servere. Kunden er behandlingsansvarlig og samtykker til og garanterer at kunden er eier eller på annen måte har rett til å overføre data til tjenesten for behandling og at kunden har ansvaret for nøyaktighet, integritet, innhold, pålitelighet og lovlighet av slike data; at behandling av data er, hvor det er aktuelt, meldt til relevante tilsynsmyndigheter, og at behandling av data ikke bryter relevante lovbestemmelser; at det er kundens plikt som den behandlingsansvarlige å varsle de relevante tilsynsmyndigheter i tilfelle uautorisert utlevering av personopplysninger; og at kunden vil ikke bruke tjenesten til å behandle sensitive personopplysninger.

Promotek er databehandler og samtykker til å behandle data kun på vegne av den aktuelle kunden, og bare for det formål og i den grad det er nødvendig for å yte tjenesten, i samsvar med standardvilkårene og gjeldende lover, og å overholde retningslinjer fra de relevante tilsynsmyndigheter, og at leverandøren har gjennomført de nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte data mot tap, misbruk og uautorisert endring og at disse tiltakene representerer et sikkerhetsnivå som står i forhold til faren presentert av behandlingen, under hensyntagen til kostnaden ved gjennomføringen.

Dersom kundens data skal lagres hos en tredjepart, eller flyttes til en tredjepart eller mellom tredjeparter, skal den aktuelle kunden varsles om dette.

Promotek skal på forespørsel gi kunden opplysninger om geografisk plassering (land/delstat) hvor den aktuelle kundens data er lagret. Dersom taushetsbelagt informasjon oppbevares i et annet land enn Norge, er kunden selv ansvarlig for å sette seg inn i taushetspliktlovgivningen i det aktuelle landet.

Promotek skal på forespørsel gi kunden bekreftelse på at taushetsbelagte data er behandlet i tråd med disse bestemmelsene.

Sikkerhet

Promotek streber etter å tilby sikre og pålitelige tjenester, og vil til enhver tid ha forsvarlige tekniske sikkerhetstiltak og backup-løsninger.

Med mindre annet er angitt i avtale, vil Promotek ikke selge, leie ut, lease eller på annen måte gjøre innsamlet informasjon eller data tilgjengelig for tredjeparter, bortsett fra i forhold til å overholde lover eller forskrifter, eller å besvare et rettslig bindende pålegg fra myndighetene eller politiet, for eksempel dom, kjennelse e.l.; eller for å undersøke eller forhindre sikkerhetstrusler eller svindel.

Tilgjengelighet

I tilfelle ikke-planlagt nedetid eller utilgjengelighet av tjenester levert av Promotek, som betyr at en eller flere brukere ikke er i stand til å få tilgang til eller bruke tjenesten normalt, og dette skyldes forhold som Promotek har ansvaret for, kan Promotek tilby refusjon i form av en kreditt på neste faktura etter eget forgodtbefinnende. Det krediterte beløpet skal som hovedregel stå i forhold til den tiden tjenesten var utilgjengelig.

Promotek kan fra tid til annen kreve vedlikeholdsvinduer for å utføre nødvendig vedlikehold på tjenester. Disse vedlikeholdsvinduene vil bli meddelt kunden minimum syv dager i forveien, og inngår ikke i beregning av tilgjengelighet i forhold til eventuelle tilgjengelighetsavtaler.

Kunden er ansvarlig for å ha den nødvendige maskinvare, programvare og infrastruktur (inkludert internettilkobling) som kreves for å bruke tjenestene.

Oppsigelse og stans

Kunden kan si opp tjenester ved skriftlig melding til Promotek (support@promotek.no). Det er ingen oppsigelsestid med mindre det fremgår av særskilt avtale eller særskilte vilkår for den enkelte tjenesten. Promotek vil under ingen omstendighet tilbakebetale abonnementsavgift som allerede er betalt eller fakturert på oppsigelsestidspunktet.

Dersom betaling ikke er foretatt innen 30 dager etter forfall kan Promotek stanse kundens tilgang til tjenester inntil betaling skjer. Promotek har rett til å si opp kundens brukerkonto for tjenesten hvis ikke betaling er gjort innen 14 dager etter slik stans.

Promotek kan avslutte kundens abonnement med umiddelbar virkning dersom kunden bryter noen av sine forpliktelser i henhold til standardvilkårene, eller hvis det blir klart at kunden vil vesentlig misligholde disse.

Promotek forbeholder seg retten til å avslutte enhver tjeneste helt med 12 måneders varsel før slik avslutning, eller i tilfelle force majeure eller andre omstendigheter som Promotek ikke råder over med et etter forholdene rimelig varsel.

Promotek er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap eller skader, inkludert tap av data, produksjon, omsetning og fortjeneste eller krav fra tredjepart som kan oppstå som følge av stans eller oppsigelse.

Når en tjeneste sies opp vil alle data og kopier av disse bli slettet fra Promotek sine servere. Ved opphør av kundens abonnement, uansett grunn, vil Promotek gi kunden en kopi av dataene eller en mulighet til å kopiere data i et format og på et tidspunkt og med metode for levering som spesifisert av Promotek. Promotek vil ikke ha noen ytterligere forpliktelser overfor kunden for oppbevaring eller vedlikehold av data. Promotek anbefaler at kunden kontakter Promotek eller kundens partner i god tid før avslutning for å planlegge og gjennomføre migrering og sikkerhetskopiering av data. Kunden skal dekke Promotek sine kostnader med å gi kopi av data basert på Promotek sine gjeldende priser for konsulentbistand.

Begrenset garanti

Promotek garanterer at tjenester som leveres av Promotek vesentlig vil fungere som beskrevet. Kunden og Promotek er enige om at tjenesten og levering av denne ikke vil være helt fri for feil og at forbedring av tjenesten er en kontinuerlig prosess. Kunden erkjenner at tjenesten leveres «som de er», og brukes på kundens egen risiko.

Promotek garanterer ikke at tjenestene vil møte kundens krav, fungere korrekt med kundens valg av utstyr, systemer eller innstillinger, være uavbrutt, eller være fri for feil. Kunden kan være avhengig av internett for å få tilgang til og bruke en tjeneste. Promotek har ingen kontroll over Internett, og er ikke ansvarlig for avbrudd av drift av noen del av Internett, mulig regulering av Internett eller for ytelse eller manglende ytelse av Internett.

Hvis en tjeneste ikke fungerer i samsvar med den begrensede garantien som er angitt her, skal Promotek korrigere verifiserte feil eller mangler i tjenesten for egen regning. Promotek kan velge å erstatte tjenesten eller funksjonaliteten i stedet for å utføre en korreksjon. Hvis Promotek ikke løser de verifiserte feil eller mangler eller erstatter tjenesten innen rimelig tid, kan kunden si opp abonnementet på den aktuelle tjenesten. I et slikt tilfelle har kunden rett til en forholdsmessig refusjon for eventuelle abonnementsavgifter for den resterende delen av abonnementsperioden for de berørte tjenester fra det tidspunkt hvor Promotek har verifisert feil og mangler. Bortsett fra dette, kan kunden ikke rette andre krav mot Promotek.

Tjenester tilbys «som de er», og Promotek gir ingen garanti utover det som er uttrykkelig fastsatt her.

Kundens rett til innsyn og kontroll

Kunden har rett til innsyn i og kontroll av Promotek sin dokumentasjon og driftsrutiner, i den grad det følger av lov, forskrift eller myndighetspålagte krav, og så langt det ikke kreves innsyn i eller kontroll av informasjon som gjelder andre kunder. Dersom det ved slik kontroll avdekkes forhold som er i konflikt med norske lover og regler, kan kunden kreve at Promotek iverksetter tiltak for å utbedre dette. Arbeid i forbindelse med en slik utbedring kan faktureres den aktuelle kunden etter medgått tid.

Kundens rett til innsyn og kontroll gjelder også for Promotek sine underleverandører, så langt det er relevant for utøvelsen av kundens virksomhet, og så langt det ikke er andre bestemmelser som er til hinder for dette.

Generelle bestemmelser

Ansvarsbegrensning

Promotek er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i eller eierskap av kunders data, eller for eventuelle instruksjoner for behandling av data eller annen aktivitet av kunders brukere.

Hvis Promotek blir holdt ansvarlig for å betale erstatning til en kunde som følge av brudd på noen av de forpliktelser som er angitt i standardvilkårene eller særskilte vilkår, vil slik erstatning under ingen omstendigheter omfatte kompensasjon for indirekte tap eller skader av noe slag som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med slikt brudd, inkludert men ikke begrenset til tap av data, produksjon, omsetning eller overskudd eller krav fra tredjepart eller statlige sanksjoner, selv i tilfeller der kunden har blitt informert om muligheten for slike skader. Promotek sitt ansvar er begrenset til direkte tap, med mindre annet følger av ufravikelige bestemmelser, for eksempel skader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett.

Verken Promotek eller kunder skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse som følge av eller i forbindelse med force majeure, forstått som jordskjelv, opprør, arbeidskonflikt og andre hendelser som på liknende måte er utenfor kontroll av leverandøren eller kunden.

I tilfelle lover, regler eller forskrifter som gjelder for tjenestene eller leveranse av disse blir endret eller nye regler blir vedtatt etter at tjenestene har blitt gjort tilgjengelig i markedet og dette hindrer Promotek fra å oppfylle instruksjonene fra en kunde eller forpliktelser iht. vilkårene, og/eller dette krever helt eller delvis opphør av tjenestene for en tidsbegrenset periode eller på ubestemt tid, skal dette betraktes som en force majeure. Promotek er ikke på noen måte ansvarlig for slik force majeure. I et slikt tilfelle vil den aktuelle kunden få refundert eventuelle abonnementsavgifter som på forhånd er blitt betalt for de berørte tjenestene fra det tidspunkt tjenestene er blitt suspendert som følge av slik force majeure. Bortsett fra dette skal kunden ikke kunne rette andre krav mot leverandøren.

Selv om Promotek vil utvise tilbørlig aktsomhet for å sørge sikker overføring av informasjon mellom kunden og Promotek sine tjenester, anerkjenner kunden at Internett er et åpent system, og at Promotek ikke kan garantere at en tredjepart ikke kan eller ikke vil fange opp eller endre data eller dataoverføring. Promotek påtar seg intet ansvar for slik utilsiktet misbruk, offentliggjøring eller tap av data. I det usannsynlige tilfellet at Promotek skulle bli kjent med at data har eller kan ha kommet på avveie, plikter Promotek å varsle kunden om dette umiddelbart.

Immaterielle rettigheter

Alle varemerker på produkter og tjenester er og forblir de respektive rettighetshaveres eiendom. Bruk av disse varemerkene krever forutgående tillatelse fra de respektive rettighetshaverne. All bruk og levering av programvare er regulert av lisensavtalen som følger med varen.

Endring av vilkår

Standardvilkårene kan endres med øyeblikkelig virkning, uten forutgående varsling. De til enhver tid gjeldende standardvilkår skal være tilgjengelige på www.promotek.no/vilkar.

Endringer i særskilte vilkår skal skje med tre måneders forutgående varsling til berørte kunder.

Avtaleparter og jurisdiksjon

Leverandør av varer og tjenester omfattet av disse vilkårene er Promotek AS som er registrert i det norske Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 995 411 989, og som har forretningsadresse: Hunsøya, 4700 Vennesla, Norge.

Partenes rettigheter og forpliktelser skal i sin helhet reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkning av vilkårene eller bruk av tjenesten, skal partene forsøke å løse tvisten ved minnelige forhandlinger. Dersom tvisten ikke kan løses på denne måten, skal det henvises til de ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som eksklusivt verneting.